-

 

-

Ansættelseskontrakter

Alle medarbejdere og ansatte i en virksomhed skal have en ansættelseskontrakt. Det er virksomhedens ansvar, at der er udarbejdet en skriftlig ansættelseskontrak til alle ansatte. Dette gælder, uanset om den ansatte er timelønnet, funktionær eller direktør.

Hvis du ansætter medarbejdere i din virksomhed, skal du sørge for at få udarbejdet skriftlige ansættelseskontrakter til alle medarbejdere. Dette gælder uanset, om medarbejderne ansættes som almindelige lønmodtagere eller funktionærer.

Medarbejdere, der ansættes for længere tid end en måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal have en skriftlig ansættelseskontrakt senest en måned efter, at ansættelsesforholdet for medarbejderen er påbegyndt.

Ansættelseskontrakter skal i henhold til ansættelsesbevisloven, som minimum regulerer følgende forhold:
 • Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagelig udføres, oplysning om, at medarbejderen er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse
 • Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller jobkategori
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, medmindre der er tale om tidsubestemt ansættelse
 • Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
 • Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler
 • Den gældende eller aftalte løn, som medarbejderen har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Der skal også oplyses om lønnens udbetalingsterminer
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Angivelse af eventuelle kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det oplyses, hvem disse parter erØvrige forhold

Herudover kan der være andre væsentlige vilkår, som skal nævnes i ansættelseskontrakten, som for eksempel:

 • Prøvetid og opsigelsesvarsel inden for prøvetiden
 • Ret til at afskedige medarbejderen ved længerevarende sygdom
 • Indskrænkninger i medarbejderens ret til bibeskæftigelse under ansættelsen
 • Kunde- og/eller konkurrenceklausul for medarbejderen efter ansættelsesforholdets ophør

Ændring af forhold

Hvis nogen af de væsentlige vilkår, som fremgår af ansættelseskontrakten, ændres, skal arbejdsgiveren give medarbejderen skriftlig meddelelse herom hurtigst muligt og senest en måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft.

Godtgørelse

Hvis en arbejdsgiver er forpligtet til at give en medarbejder en skriftlig ansættelseskontrakt i henhold til ansættelsesbevisloven, men undlader at gøre det, kan medarbejderen tilkendes en godtgørelse ved domstolene. Den godtgørelse, medarbejderen kan få, kan udgøre op til 13 ugers løn og, under skærpende omstændigheder, op til 20 ugers løn.
-
Få hjælp til ansættelseskontrakter:

Køb ansættelseskontrakter online i WORD (udarbejdet af advokat): Ansættelseskontralter

Hjælp fra advokater med speicale i ansættelseskontrakter: SelskabsAdvokaterne
-